İleti Yönetim Sistemi 250 TL'den
Başlayan Fiyatlarla
İleti Yönetim Sistemi (İYS) Entegrasyon Çözümleri
ERP ve CRM sistemlerinizle entegre çözümler sunmaktayız.
İYS Nedir? BİZE ULAŞIN
KVKK Verbis Eczacılarımız ve
Doktorlarımız için
(12 Ay Taksit İmkanıyla) TL 2500   KVKK, Uyumluluk, Verbis Kayıt ve tüm onay sisteminizi yönetiyoruz.
KVKK Çözümlerinde Bizi Cronoc Yazılım, iş ortaklarımız ile beraber KVKK kapsamındaki tüm idari ve teknik tedbirler için anahtar teslimi çözümler sağlıyoruz. KVKK Nedir? Demo İste Tercih Ettiler

KVKK

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu Nedir?

Kişisel Veri

Kişisel Veri Nedir?

VERBİS

VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü Nedir?

Cezai Yaptırımlar

KVKK’nın Cezai Yaptırımları Nelerdir?

Sıkça Sorulan Sorular

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.
Örneğin, kişisel verilerin sadece bir hard diskte, CD’de, sunucuda depolanması, anılan verilerle başkaca hiçbir işlem yapılmasa da bir veri işleme faaliyetidir.
Dolayısıyla veri işleme kapsamına giren eylemler sınırlı sayıda olmayıp, kişisel verilerin ilk defa elde edilmesinden başlayarak veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm işlem türlerini ifade etmektedir.

Uluslararası belgeler, mukayeseli hukuk uygulamaları ve ülkemiz ihtiyaçları göz önüne alınmak suretiyle hazırlanan Kanun ile kişisel verilerin çağdaş standartlarda işlenmesi ve koruma altına alınması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenme şartlarını, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Kişinin mahremiyetinin korunması ile veri güvenliğinin sağlanması da bu kapsamda değerlendirilmektedir.
Kanunla, kişisel verilerin sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanması, yetkisiz kişilerin erişimine açılması, ifşası veya amaç dışı ya da kötüye kullanımı sonucu kişilik haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi halinde resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapabilir. Bu inceleme şikâyete ya da resen öğrenilen şikâyet konusuna münhasır olacaktır.

Kanunun 5. maddesinde kişisel verilerin işlenme şartları düzenlenmiştir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları ise Kanunun 6. maddesinde farklı esaslara bağlanmıştır. Bu çerçevede, özel nitelikli olmayan kişisel verilerin hangi hallerde hukuka uygun olarak işlenebileceği Kanundaki esaslara göre aşağıdaki şekilde düzenlenmiş olup, bu şartlardan sadece bir tanesinin bulunması özel nitelikli olmayan kişisel verilerin işlenmesi için yeterli hukuki şartı oluşturacaktır.

1. İlgili kişinin açık rızasının varlığı
2.Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
3.Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
4.Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
5.Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
6.İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
7.Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
8.İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel verilerin işlenme şartları, yani hukuka uygunluk halleri, Kanunda sınırlı sayıda sayılmış olup, bu şartlar genişletilemez.

Kanunda Kurulun, şikâyet üzerine yapacağı inceleme sonunda şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde ilgiliye bir cevap verilmezse söz konusu talebin reddedilmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

İleti Yönetim Sistemi
İş Ortağı

İleti Yönetim Sistemi’ne kayıt olup mevcut izinlerinizi bir defa ekledikten sonra iletişim onaylarına ilişkin tüm süreci hızlı ve kolay bir şekilde yönetebilirsiniz.

 • Uçtan uca yönetim.

 • Excel, csv, txt vb. data aktarım.

 • 7/24 erişilebilir şekilde saklanır.

 • Maliyetlerinizi düşürür.

 • Hızlı güncelleme

 • Kolayca entegrasyon

İleti Yönetim Sistemi (İYS) Nedir?

Telefon, çağrı merkezi, otomatik arama makinesi, akıllı ses kaydedici sistem, elektronik posta, kısa mesaj gibi araçlarla ticari amaç için gönderilen iletiler, ticari elektronik iletilerdir. Ticari elektronik ileti gönderimi yapan gerçek veya tüzel kişiler mevzuat uyarınca hizmet sağlayıcı olarak tanımlanmıştır.

İleti Yönetim Sistemi (İYS), hizmet sağlayıcıların arama, mesaj ve e-posta gibi farklı tipte ileti izinlerini saklayıp yönetebilecekleri, vatandaşların izinlerini görüntüleyip kaldırabilecekleri ulusal bir veri tabanıdır.

İleti Yönetim Sistemi (İYS) hizmetleri, vatandaşlara ve hizmet sağlayıcılara yönelik olarak kurgulanmıştır. Vatandaşlar İleti Yönetim Sistemi (İYS) web sitesinden, mobil uygulamasından ve çağrı merkezinden izinlerini görebilecek ve değiştirebilecektir.

Hizmet sağlayıcılar için, ticari ileti onayı bulunan alıcıların ve ticari ileti gönderdikleri tacirlerin ileti adreslerini İleti Yönetim Sistemi (İYS) veri tabanına aktarmaları ve güncel tutmaları için İYS web sitesinde kullanıcı arayüzleri ve uzaktan erişimle veri senkronizasyonu servisleri sunulmuştur.

İzinlerin İleti Yönetim Sistemi (İYS) veri tabanında tek noktada güncel olarak bulunması, kamunun denetleme görevini hızlı ve eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi için de büyük bir imkân sağlamaktadır. Bu amaçla, sadece kamu görevlilerinin erişimine açık yeni bir şikâyet yönetim uygulaması İleti Yönetim Sistemi (İYS) veri tabanı üzerinde çalışacaktır.

 

İleti Yönetim Sistemi Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Başvuru süreci sadece Hizmet Sağlayıcılar içindir.
  İleti Yönetim Sistemi (İYS) hakkında bilgi almak isteyen alıcılar Vatandaşlar sayfasını ziyaret edebilir.
 • Başvuruyu sadece MERSİS kaydı olan ve bu kayda göre yetkili görünen kişiler yapabilir.
  MERSİS’te yer alan bilgilerinizin doğru olduğundan emin olunuz. Güncel olmayan bilgilerinizi ancak MERSİS üzerinde güncelleyebilirsiniz.
 • Başvuru öncesinde Marka Tescil Belgelerinizi PDF formatında hazırlayınız.
  Ticari unvanınız dışında farklı isimlerle de ticari elektronik ileti gönderimi yapıyorsanız, marka tescil belgelerinin sisteme yüklenmesi zorunludur.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK)

Kişisel verilerin korunması ve buna yönelik hukuki bir altyapının oluşturulmasına ihtiyaç duyulmuş olup öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında 2010 yılında yapılan değişiklikle, kişisel verilerin korunması hakkı Anayasal güvenceye kavuşturularak buna yönelik Kanunla düzenleme yapılması gerektiği hükme bağlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
MADDE 20 – Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. (Ek fıkra: 12/9/2010-5982/2 md.) Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.

Veri Sorumlusu Kimdir?

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Tüzel kişiler, kişisel verileri işleme konusunda gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında bizatihi kendileri “veri sorumlusu” olup, ilgili düzenlemelerde belirtilen hukuki sorumluluk tüzel kişinin şahsında doğacaktır. Bu konuda kamu hukuku tüzel kişileri ve özel hukuk tüzel kişileri bakımından bir farklılık gözetilmemektedir.

Kanuna göre veri sorumlusu kişisel verilerin işlenme amacını ve yöntemini belirleyen kişidir. Yani işleme faaliyetinin “neden” ve “nasıl” yapılacağı sorularının cevabını verecek kişidir.

Basit & Kolay – Mobil Cihazlar ile Uyumlu!

izin sistemi

Bizi daha yakından tanıyın.

Biz her biri birbirinden farklı alanlarda uzmanlaşmış tecrübeli bir ekibiz.
Cronoc Yazılım olarak, dijital çağın gereksinimlerini an be an takip ederek, tüm yenilikleri, sektörel bazda firma ihtiyaçlarına göre şekillendirmeye ve iş hayatınızı dijitalleştirmenize en güvenilir ve etkili yoldan yardımcı olmaya devam ediyoruz. İzinsistemi bu çalışmalarımız sonucunda ortaya çıkmış bir İzin Yönetim Sistemidir.

Ekibimiz

Cronoc Yazılım bünyesinde, hizmet verdiği alanlarla ilgili köklü tecrübeye sahip uzman bir ekip bulunmaktadır.

Referanslar

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Hakkında Danışmanlık Referanslarımız

Open chat