Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesinde Çocuğun Rızası


Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesinde Çocuğun Rızası

Yirminci yüzyılın son döneminde, kişisel verilerin işlenmesi ve bu verilerin kullanılarak bireylerin temel hak ve özgürlüklerine müdahale edilmesi çok daha kolay hâle gelmiştir. Gerek hükümetler gerekse özel şirketler, teknolojinin yardımıyla bireylerin kişisel verilerine kolaylıkla erişebilmekte ve bunları kendi çıkarları doğrultusunda kullanabilmektedir. Bu durum, özel yaşamın gizliliği, insan onuru, bilginin geleceğini belirleme hakkı ve ifade özgürlüğü gibi temel hakların korunmasını savunmasız hâle getirmiştir. Özellikle, toplumun en hassas kısmını oluşturan çocukların kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde işlendiğinde, geleceklerini de etkileyebilecek şekilde zararlar ortaya çıkabilecektir. Bu nedenle, çocukların kişisel verilerinin korunması hususu hukuk dünyasında özellikle tartışılmalı ve bu tartışmalar ışığında çocukların haklarını koruyucu, gerekli ve etkili yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Çalışmamızda bu tartışmalara katkıda bulunabilmek için öncelikle kişisel verilerin korunmasına dayanak teşkil eden hukuki menfaati tespit ederek uygulanacak hukuki rejimi belirleyeceğiz. Akabinde çocukların kişisel verilerinin korunması hakkına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatlar irdelenecek ve bu düzenlemelerde çocukların kişisel verilerinin ne şekilde korunduğu ele alınacaktır. Son olarak ise, hukuka uygunluk sebeplerinden sayılan “açık rıza” ile kişisel veri işleme hâlinde, çocukların rızasını Türk hukuku ve GVKT kapsamında irdeleyeceğiz.

Makalenin tamamını okumak için: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1397697

Yazar: Murat Uçak